संस्थापक मेजर सु. श्री पिसोळकर (रिटा.)

संस्थापक
कै.ले.क.व्ही.जी.कोतवाल

अधक्ष १९८१ ते १९८४

श्री.हरिभाऊ ल.धात्रक

अध्यक्ष १९८४ ते १९९०

डॉ.विकास वि.गोगटे

अध्यक्ष १९९० ते १९९९

डॉ.शरद नि.महाले

अध्यक्ष १९९९ ते २००५
श्री.गोपाळ बा.पाटील

अध्यक्ष २००५ पासुन